ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อผลงานภาษาไทย:
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ:
ประเภทวิชา/แผนกวิชา:
ห้องเรียนรู้ศูนย์บริรักษ์ไทย
Thai Traditional Preservation Center
คหกรรม / ธุรกิจคหกรรม
ชื่อสถานศึกษาภาษาไทย:
ชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษ:
ที่อยู่ของสถานศึกษา:
ข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา:
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
Kamphangphet Technical College
50 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
นายทองคำ ตินะลา
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:
ตำแหน่งวิทยฐานะ:
สังกัดแผนกวิชา:
อีเมลล์/เว็บไซต์:
วุฒิการศึกษา:
ประสบการณ์สอน:
นายรุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์
Mr.Rungtham Sriwantanasin
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ธุรกิจคหกรรม
-
ครุศาสตร์บัณฑิต
37 ปี

ประมวลภาพ

วีดีโอ