กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิด

ห้องเรียนรู้ศูนย์บริรักษ์ไทย (Thai Traditional Preservation Center) ประเภทวิชา คหกรรม แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

“ศูนย์บริรักษ์ไทย” หมายถึง ศูนย์รวมความรู้ เรื่องราวงานหัตถศิลป์ ศิลปะประดิษฐ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในวิถีชีวิต วิถีถิ่น ที่สื่อถึงความเป็นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย

ห้องเรียนรู้ศูนย์บริรักษ์ไทย จึงเป็นแหล่งข้อมูลการศึกษา ค้นคว้า เรื่องราวเกี่ยวกับการนำดอกไม้ ใบตอง ใบไม้ มาร้อย มากรอง นำวัตถุดิบธรรมชาติอื่น ๆ มาประดิษฐ์ ตกแต่งตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแต่ละท้องถิ่น ที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา

ผู้เรียนรู้สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนที่จัดแสดงเป็นข้อมูลการศึกษาได้ในเชิงประจักษ์ และสามารถเรียนรู้ได้จากระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ห้องเรียนรู้ศูนย์บริรักษ์ไทย ยังเป็นสถานที่ฝึกหัดอบรมเฉพาะทาง ด้านงานศิลปะประดิษฐ์ที่ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริง นำประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หารายได้ นักเรียน นักศึกษาผู้สนใจทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา สามารถติดต่อขอเข้าศึกษาหาข้อมูล พร้อมฝึกหัดปฏิบัติได้