จุดเด่น

จุดเด่น

ห้องเรียนรู้ศูนย์บริรักษ์ไทย (Thai Traditional Preservation Center) เป็นห้องเรียนที่มีความทันสมัยในการจัดแสดงสื่อการเรียนการสอนในเชิงประจักษ์ สามารถมองเห็นและสัมผัสได้จากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งเป็นแรงจูงใจการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบสไมล์ (Smile Education) มีครูเชี่ยวชาญ และครูพี่เลี้ยงให้ความรู้ สามารถใช้สื่อ อุปกรณ์ได้อย่างทันสมัย (Modernize) เทคโนโลยีแสดงถึงความเป็นห้องเรียน Hi Tech คู่กับงานศิลป์ธรรมชาติที่สืบทอดกันมาอย่างลงตัว

ระบบการเรียนรู้มุ่งเน้นให้มีการบรรยาย สาธิต การใช้นวัตกรรมทางการศึกษา ให้เรียนรู้ได้ง่าย เข้าใจง่าย มุ่งเน้นปฏิบัติให้เกิดทักษะความชำนาญ และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

แผนการเรียน การสอน
- กำหนดหลักสูตร แผนการเรียน
- ครูผู้สอนมีใจรัก มีทักษะ
- ผู้เรียนรู้มีความตั้งใจในการสืบสานงานหัตถศิลป์ ศิลปะประดิษฐ์ อนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ไทย
- การบริการวิชาการ การบูรณาการร่วมกับชุมชน
- การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ การประกวด
- การเผยแพร่ผลงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน