กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

งานอันเป็นมรดกของชาตินับวันจะสูญหาย ด้วยเยาวชนขาดความสนใจ จึงจำเป็นต้องพัฒนางานหัตถศิลป์ ศิลปะประดิษฐ์ที่ทำจากมือ (Hand Made) ให้ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Hi Tech) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียน พร้อมกับได้ร่วมเป็นผู้อนุรักษ์ ส่งเสริม และยังได้เผยแพร่งานอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยสืบไป

กระบวนการ ขั้นตอนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
- จัดสถานที่ ห้องเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลได้
- จัดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถหาความรู้ ข้อมูลได้จากการแสกน QR Code ในเรื่องที่ต้องการศึกษา
- มีสื่อสากล Video ใน youtube สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
- มีการจัดการ ฝึกหัดอบรม ให้เกิดความรู้ความชำนาญ มีทักษะ แก่เยาวชนและชุมชน
- มีการจัดการนำผลงานเข้าประกวด เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เรียน
- มีการนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดง บรรยาย สาธิต ร่วมกับหน่วยงานในการเผยแพร่วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลับสู่ชุมชนท้องถิ่น